Nasze projekty [inż / lic]

 • Witold Chodor (2012-2013)
  Prognozowanie możliwości sportowców w lekkoatletycznych dyscyplinach biegowych
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawione zostały przewidywane możliwości lekkoatletów w ośmiu dyscyplinach biegowych. Ich uzyskanie było możliwe dzięki zbudowaniu odpowiedniego modelu potęgowego, ukazującego zależność pomiędzy czasem a dystansem. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, poświeconej funkcji nls oraz praktycznej. W części teoretycznej omówione zostały modele liniowe, test ilorazu wiarogodności oraz modele nieliniowe. W dalszej kolejności przedstawione zostało zastosowanie funkcji nls do modeli nieliniowych. Cześć praktyczna przedstawia kolejne etapy konieczne do uzyskania szukanych granic możliwości. W każdym z etapów wykorzystane są podane zagadnienia teoretyczne.
 • Paweł Ambor (2012-2013)
  Modelowanie ścieżek przy zastosowaniu metody częściowych najmniejszych kwadratów
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono wybrane informacje na temat modelowania ścieżek przy pomocy metody częściowych najmniejszych kwadratów. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje teoretyczne na temat tego typu modelowania wraz z omówieniem metod porównywania grup. Następnie przedstawiony został opis pakietu plspm w środowisku R służący do estymacji współczynników tego typu modeli. Znaczna część pracy została poświęcona analizie danych rzeczywistych polegającej na estymacji poziomu szczęścia Polaków w 2011 roku oraz porównaniu jego poziomu u kobiet i u mężczyzn.
 • Michał Łukasik, Karol Nienałtowski (2012-2013)
  Analiza danych o operacjach serca przy użyciu testów do porównywania dwóch rozkładów w wersjach klasycznej i bootstrapowej.
  praca w formacie pdf
  W niniejszej pracy przedstawiono teorie i zastosowanie zagadnienia testowania hipotez za pomocą testów klasycznych i bootstrapowych oraz przeprowadzono analizę ich skuteczności. Opisano i pokazano przykłady dwóch metod testowania bootstrapowego : testowanie równości parametrów i testowanie równości rozkładów. W dalszej części pracy przeprowadzono analizę danych medycznych celem, której było uzyskanie rozkładów teoretycznych przybliżających dane bazowe. Rozkłady teoretyczne wraz z wyestymowanymi parametrami posłużyły do przeanalizowania testów klasycznych i bootstrapowych. Ostatecznym efektem pracy był wybór najskuteczniejszych testów i zastosowanie ich do ewaluacji danych medycznych.
 • Magdalena Waśniowska (2012-2013)
  Analiza skupień a problem dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono algorytmy z dziedziny analizy skupień: metodę medoidów, metodę wyznaczania odległości na bazie najbliższych sąsiadów Isomap, metodę grupowania pam na bazie odległości isomap czyli Isopam, a także przedstawiono pojęcie sylwetki podziału. Do ilustracji ich działania wykorzystano dane o zbiorowiskach roślinnych z doliny Bogdanki w Poznaniu, które przeanalizowano za pomocą pakietu statystycznego R. W pracy omówiono również wybrane funkcje z pakietów vegan, cluster, isopam.
 • Anna Kośminska, Karolina Orczykowska (2012-2013)
  Testy diagnostyczne dla trzech grup. Zastosowanie pakietu DiagTest3Grp w analizie danych medycznych
  praca w formacie pdf
  W niniejszej pracy podjeta została próba wskazania klasyfikatora o najlepszej zdolnosci róznicujacej pacjentów, których uprzednio podzielono na trzy grupy pod wzgledem zaawansowania choroby.Wtym celu zastosowano pakiet DiagTest3Grp w programie R na przykładzie danych dotyczacych zaburzen psychicznych.
 • Marcin Kosiński (2012-2013)
  Testowanie zbioru hipotez na przykładzie danych o leczeniu pacjentów dotknietych zawałem
  praca w formacie pdf
  Praca przedstawia teorie i zastosowania zagadnienia testowania zbioru hipotez. Praca została podzielona na 3 czesci. Pierwsza to teoretyczny opis zagadnienia i działania 3 procedur kontroli miary błedu FWER: Bonferroniego, Holma i Hochberga. Druga czesc pracy skupiona została na przedstawieniu funkcji pakietu statystycznego R, zastosowanych podczas analizy danych medycznych w czesci trzeciej, w celu porównania skutecznosci dwóch metod przeprowadzania zabiegu w razie wystapienia zagrozenia zycia jakim jest zawał. Do analizy danych wykorzystano nieparametryczny test Manna-Whitneya-Wilcoxona. Dane pochodza z I Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Artur Kaczyński, Adam Kupiński (2012-2013)
  Pakiet ClustOfVar i jego zastosowania w analizie danych medycznych.
  praca w formacie pdf
  Klastrowanie zmiennych polega na szukaniu powiazań wśród pewnych cech i podzieleniu ich na grupy, w których każda cecha niesie podobna informacje. W niniejszej pracy omówimy sposób klastrowania zmiennych w pakiecie ClustOfVar programu R. W tym celu przedstawimy wprowadzenie teoretyczne, które precyzuje sposób wyboru podziału i omówimy wybrane funkcje pakietu. Następnie pokażemy przykład jego zastosowania na rzeczywistych danych medycznych.
 • Magdalena Łuniewska (2011-2012)
  Modele nieliniowe a funkcja nls().
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono równania regresji nieliniowej wraz z obszernymi przykładami ich zastosowań (zaczerpniętymi z dorobku nauk takich, jak biologia, chemia czy socjologia). Dokładnie opisano procedurę modelowania i diagnostyki w modelu regresji nieliniowej w programie R z wykorzystaniem funkcji nls() oraz funkcji pomocniczych.
  Praca zawiera też przykład zastosowania przedstawianej teorii oraz opisywanych metod w analizie danych rzeczywistych dotyczących odsetka osób palących papierosy w rożnych grupach wiekowych populacji polskiej.
  Dane wykorzystane w tej pracy pochodzą z przekrojowego badania ,,Diagnoza Społeczna 2011”.
 • Joanna Skrzeszewska (2011-2012)
  Algorytmy optymalizacji, estymacji i redukcji wariancji.
  praca w formacie pdf
  W pracy omówiono algorytmy optymalizacji, estymacji i redukcji wariancji. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części przedstawiono wybrane metody optymalizacji dla funkcji jedno- i wielowymiarowych, w drugiej opisano podstawowe algorytmy estymacji punktowej i przedziałowej, a w ostatniej wybrane algorytmy redukcji wariancji.
  Praca kończy się czterema przykładowymi implementacjami opisanych wcześniej algorytmów.
 • Barbara Rubikowska, Natalia Włodarczyk (2011-2012)
  Regresja logistyczna – algorytm estymacji współczynników i przykład zastosowania w pakiecie statystycznym R.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono wprowadzenie do regresji logistycznej, podstawy matematyczne oraz wybrane funkcje z pakietu R. Rozdział trzeci przedstawia przykładowe zastosowanie regresji logistycznej w opisaniu zależności pomiędzy takimi czynnikami jak wiek, płeć, wykształcenie na zainteresowanie kinem i książkami jako nośnikami kultury.
  Dane wykorzystane w tym badaniu pochodzą z badania ,,Obiegi Kultury” organizowanego przez Projekt centrumcyfrowe.pl.
 • Joanna Zabielska (2011-2012)
  Identyfikacja wariantów splicingowych na podstawie mikromacierzy tilingowych.
  praca w formacie pdf
  Praca przedstawia metody analizy danych mikromacierzowych oraz sposoby identyfikacji wariantów splicingowych u gatunku Arabidopsis thaliana. Przedstawia także wybrane możliwości oraz pakiety dostępne w programie R do wykonania statystycznej obróbki danych wielkoskalowych oraz identyfikacji wariantów splicingowych.
  Dane wykorzystane w tej pracy pochodzą ze współpracy z IBB. Do pracy dołączono kody w programie R pozwalające na powtórzenie opisywanych obliczeń, omówiono splicing index wykorzystywany do identyfikacji wariantów splicingowych oraz specyfikę macierzy tilingowych.
 • Jakub Święcicki, Ivona Tautkute (2011-2012)
  Wybrane statystyczne metody wykrywania stanów alarmowych na przykładzie danych o zachorowaniach na grype w Polsce.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono algorytmy CUSUM, RKI i Model Farringtona statystycznego monitoringu wykrywania stanów alarmowych. Do ilustracji działania algorytmów wykorzystano dane o zachorowaniach na grype w Polsce, które przenalizowano za pomoca pakietu statystycznego R.
  Dane pochodzą z raportów epidemiologicznych publikowanych przez Państwowy Zakład Higieny.
 • Joanna Giemza, Katarzyna Zwierzchowska (2010-2011)
  Wprowadzenie do modelu regresji logistycznej wraz z przykładem zastosowania w pakiecie statystycznym R do danych o pacjentach po przeszczepie nerki.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawione jest wprowadzenie do regresji logistycznej, opis modeli, metody estymacji parametrów tych modeli oraz przykład zastosowania w medycynie. Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej wykorzystano regresję logistyczną do budowy modelu zależności pomiędzy zbiorem zmiennych zależnych a zmienną binarną opisującą czy nerka funkcjonuje poprawnie po dwóch latach.
  Dane wzorowane są na danych rzeczywistych pacjentów po przeszczepie nerki badanych w Katedrze Nefrologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Dominika Nowicka (2010-2011)
  Algorytmy przycinania drzew klasyfikacyjnych wraz z przykładami.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono wybrane algorytmy przycinania drzew klasyfikacyjnych. Praca składa się z trzech części, w pierwszej przedstawiona jest tzw. “teoria” w drugiej przedstawione są polecenia programu R, służące przycinaniu drzew klasyfikacyjnych. W ostatniej części przedstawiony jest zbiór danych dotyczący jakości leczenia pacjentów na oddziałach dziennych i stacjonarnych w szpitalach psychiatrycznych, oraz przykład wykorzystania algorytmów konstrukcji i przycinania drzew do tego zbioru danych.
 • Marta Tyce (2010-2011)
  Drzewa decyzyjne z użyciem pakietu R. Zastosowanie w badaniach występowania nawrotu choroby u pacjentek z nowotworem piersi.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono algorytmy budowy drzew klasyfikacyjnych oraz procedury programu R realizujące te algorytmy. Praca składa się z trzech części, w pierwszej przedstawiona jest tzw. “teoria” w drugiej przedstawione są polecenia programu R, pozwalające na budowę drzew. W ostatniej części przedstawiony jest analiza czynników, które mogą mieć wpływ na zwiększone ryzyko pojawienia się przerzutu u pacjenta w przeciągu 5 lat od rozpoznania choroby.
 • Tomasz Kulczyński, Błażej Osiński (2010-2011)
  Wybrane metody statystycznego repróbkowania.
  praca w formacie pdf
  W pracy przedstawiono testy permutacyjne jako interesujace podejscie do testowania hipotez statystycznych, pozwalające abstrahowac od założeń o rozkładach, z których pochodzą obserwacje. Opisano takze oparte o repróbkowanie metody szacowania precyzji estymatorów z prób, bez jakiejkolwiek wiedzy o rozkładzie poza dana próba. Następnie pokazano, jak obliczenia potrzebne do uzycia tych metod wykonac przy pomocy pakietu R, a także zastosowano je do rzeczywistych danych medycznych, dotyczacych zachorowalności na choroby alergiczne.